Vedtægter

 

§ l

Foreningens navn er …………………………….…… Fjelsted–Harndrup Skytteforening Stiftet  ……………..………………………………….……l866
Foreningen hjemmehørende i ………………….Harndrup, Middelfart Kommune

§ 2

Foreningens formål er at udbrede kendskabet til og vedligeholde færdigheder i skydning, samt ved andet kulturelt virke at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel, samt fremme folkeoplysende aktiviteter.

§ 3

Foreningen er en selvstændig juridisk person organiseret som en ideel forening, hvorved forstås en forening hvis virke er almennyttigt og hvor opnåelse af et økonomisk overskud ikke er et mål i sig selv.

Foreningen er medlem af landsdelsforeningen DGI Fyn og er herigennem tilsluttet DGI og dermed underlagt DGI´s regler og bestemmelser.

Foreningen er ligeledes tilsluttet Fyns Skytte Forbund og her igennem Dansk Skytte Union og DIF. Foreningen er herved ligeledes underkastet Forbundets, Unionens og DIF´s love og vedtægter.

§4

Som aktive medlemmer kan optages børn og voksne, når de vedkender sig nærværende vedtægter. Som støttemedlemmer kan optages enhver. Kontingentet for såvel aktive medlemmer som støttemedlemmer fastsættes på den årlige generalforsamling. Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund dertil. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.

§5

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der ved avertering eller skriftlig meddelelse til medlemmerne indkaldes hvert år inden 15. februar, med mindst l4 dages varsel. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter samme retningslinier som ordinær generalforsamling. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest lo dage før generalforsamlingen. Kun fremmødte, aktive medlemmer, som er fyldt l4 år og har været medlem de sidste 2 måneder, har stemmeret. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved simpel stemmeflertal, dog kræves til udelukkelse af et medlem, samt til ændring af disse vedtægter, mindst 2/3 af de afgivne stemmer for forslaget. Vedtægtsændringer skal herudover godkendes af amtsforeningen. Generalforsamlingens forhandlinger og beslutninger indføres i foreningens protokol, der skal underskrives af dirigenten.

§6

På den årlige generalforsamling behandles følgende l. Valg af dirigent og stemmetællere. 2. Formandens beretning 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisorer. 7. Eventuelt. Alle valg er skriftlige, hvis det kræves af blot et medlem. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 7 medlemmer (mindst 3).

Generalforsamlingen vælger en formand for l år ad gangen. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 6 medlemmer, således at 3 medlemmer afgår i lige kalenderår og 3 medlemmer afgår i ulige kalenderår. Generalforsamlingen vælger 2 suppleanter til bestyrelsen og 2 revisorer, der skiftevis er på valg hvert år. Der vælges l revisorsuppleant, der er på valg hvert år. Den af generalforsamlingen valgte formand er automatisk medlem af bestyrelsen og formand for denne.

§7

Ekstraordinær generalforsamling skal finde sted når 2 medlemmer af bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst lo medlemmer stiller krav herom med forslag til dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter at kravet er modtaget.

§8

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og konstituerer sig inden l4 dage efter lovlig afholdt generalforsamling med næstformand, kasserer og underudvalg, og evt. sekretær. Bestyrelsen kan vælge at besætte en eller flere af de nævnte poster med medlemmer udenfor bestyrelsen, dog skal formand og næstformand være valgt på generalforsamlingen. Foreningen tegnes i almindelighed af formanden eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening. Ved køb, salg, eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån, tegnes foreningen af den samlede bestyrelse. Dispositioner over foreningens formue, herunder kontant beholdning, foretages af den samlede bestyrelse, som dog kan meddele specialfuldmagt til pengeinstitut.. Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens ejendele. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 2/3 af dens medlemmer er tilstede. Bestyrelsen holder møde, når formanden eller 2 af bestyrelsesmedlemmerne finder fornødent. Der føres protokol over det på møderne passerede og vedtagne. Protokollen underskrives af de på mødet deltagende bestyrelsesmedlemmer.

§9

Foreningens regnskabsår går fra 1/1 til 31/12 og senest en måned efter regnskabsårets afslutning afgiver kassereren driftsregnskab og status til revisorernes påtegning. Slettet.

§lo

Til i samarbejde med bestyrelsen af varetage foreningens daglige skydninger, kan bestyrelsen udpege skydeledere og hjælpere.

§ll

Bestyrelsen er ansvarlig for hensigtsmæssig opbevaring af geværer og patroner samt, at der føres nøjagtig kartotek over de geværer, der beror i foreningens og dennes medlemmer varetægt. Det påhviler bestyrelsen omgående at meddele landsdelsforeningen nyvalg af formand og kasserer samt at udfylde og indsende de indberetninger m.v., som landsdelsforeningen skønner nødvendige for at kunne varetage foreningens daglige ledelse.

§l2

Da foreningen er berettiget til at give våbenpåtegning, er foreningens bestyrelse forpligtet til at give orientering til politiet eller om fornødent at tilbagekalde påtegningen overfor et medlem, der efter bestyrelsens skøn, af hvilken som helst årsag, ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse til et våben.

§l3

Foreningen kan opløses, såfremt 2/3 af deltagerne i 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med l4 dages mellemrum stemmer herfor.

På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvilke almennyttige formål en eventuel nettoformue, skal tilfalde.

Generalforsamlingen udpeger 2 personer til at forestå afviklingen.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 26. oktober l993. Således ændret på generalforsamlingen den 26. oktober l994. Således ændret på generalforsamlingen den 2l. oktober l997. Således ændret på generalforsamlingen den 3l.oktober 2000. Således ændret på generalforsamlingen den 7. februar 2002 Således ændret på generalforsamlingen den 1. februar 2008 Således ændret på generalforsamlingen den 31. januar 2014.

Bestyrelsen for Fjelsted-Harndrup Skytteforening.